español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Estatuts Ràdio Sallent

Estatuts Ràdio Sallent
PROPOSTA D'ESTATUTS DE L'EMISSORA MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE SALLENT (octubre 2008)CAPÍTOL I

NATURALESA I FINALITATS

Article 1- L'emissora Municipal “Ràdio Sallent” es crea mitjançant gestió directa, gestió realitzada pel mateix Ajuntament de Sallent, amb una organització especial, amb Consell d'administració i una gerència tal i com estableix l'article 253 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de la Llei municipal i règim local de Catalunya.

Article 2- El domicili de l'emissora radicarà al Centre de Cultura Joan Puig i Elías (Passeig de la Biblioteca s/n).

Article 3- L'activitat de l'emissora s'inspira en els principis de:
a) Objectivitat, veracitat i imparcialitat de les opinions.
b) La separació entre informacions i opinió, la identificació d'aquells que sostinguin aquestes últimes i la seva lliure expressió, amb els límits de l'apartat 4 de l'article 20 de la Constitució.
c) El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural i lingüístic.
d) El respecte a l'honor, la intimitat de les persones, a la pròpia imatge i als demés drets i llibertats reconeguts a la Constitució.
e) La protecció de la joventut i la infància.
f) El respecte als valors d'igualtat recollits a l'article 14 de la Constitució.

Constitueix l'objecte de l'emissora:
a) Promoure la comunicació a tots els nivells en l'àmbit local, comarcal i nacional.
b) La informació.
c) Contribuir a l'esbargiment comunitari.
d) Contribuir a l'estímul de la vida sociocultural i local, garantint la participació de tots els grups socials i polítics del municipi i també de les entitats sense ànim de lucre del mateix.
e) Ésser un mitjà d'expressió i creativitat.
f) Fomentar la participació.
g) Promoure les expressions culturals de Catalunya, especialment les que es produeixen en llengua catalana.


Article 4- Podran prendre part en les tasques de l'emissora totes aquelles persones que ho desitgin, ja sigui a títol individual o en representació de qualsevol entitat vilatana, de manera totalment voluntària i sense retribució.

Article 5- L'emissora, regulada en aquests estatuts, no té personalitat jurídica pròpia i per tant és orfe de personalitat jurídica per adquirir i posseir béns. Tampoc té patrimoni propi ni capacitat suficient per comparèixer en judici i davant de qualsevol autoritat o organisme i realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics congruents amb la seva finalitat.


CAPÍTOL II

ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Article 6- L'òrgan de govern està integrat per un Consell d'administració i una gerència. Aquests càrrecs són totalment voluntaris i sense retribució.

Article 7- El Consell d'Administració és l'òrgan col•legiat de l'Emissora i assumeix la gestió superior dels serveis amb subjecció al pressupost anual que confecciona l'Ajuntament.

Article 8- El gerent serà designat i cessat pel Ple a proposta del Consell d'Administració. El nomenament recaurà a la persona especialment capacitada pel període de legislatura municipal vigent (com a màxim 4 anys), que serà prorrogable.


CAPÍTOL III

FACULTATS DE SUPERVISIÓ

Article 9- Totes les funcions i accions que desenvolupi l'Emissora Municipal de Radiodifusió seran supervisades pel Consell d'Administració.


CAPÍTOL IV

DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 10 – El Consell d'Administració assumeix la direcció superior i el seguiment de l'emissora segons les directrius establertes a l'article 3.

Article 11- El Consell d'Administració estarà integrat per:

a) President: l'Alcalde o regidor en qui delegui.
b) Vocals: un portaveu per cada grup polític que formi part del Ple Municipal.
c) Secretari: actuarà com a Secretari del Consell el Secretari General de l'Ajuntament, el qual podrà delegar en una altra persona apta per l'exercici d'aquesta funció.
d) Gerent de l'Emissora Municipal.

Article 12- El Consell es nomenarà durant el primer trimestre després de constituir el plenari i perdurarà el mateix període que la legislatura municipal vigent.
Els regidors de la Corporació que siguin vocals i acabin el seu mandat, per la causa que sigui, abans de complir-se aquest termini cessaran automàticament del seu càrrec com a vocals del Consell d'Administració.

Article 13- El Consell podrà acordar l'assistència a les reunions d'assessors que s'estimin pertinents, els quals podran intervenir com a tals en les deliberacions, amb veu però sense vot.

Article 14- 1. El Consell d'Administració es reunirà un cop per trimestre i sempre que ho disposi el President o bé quan ho demani una tercera part dels Consellers.
2. Les reunions es celebraran, en primera convocatòria, quan hi concorrin com a mínim un terç dels consellers, i en segona, tres consellers. El Consell d'Administració no es podrà reunir sense l'assistència del President i del secretari o dels que reglamentàriament els substitueixin.
3. Les convocatòries s'hauran de cursar als membres del Consell i a les altres persones que hi hagin d'assistir amb una antelació mínima de dos dies hàbils. A la convocatòria s'hi adjuntarà l'ordre del dia de la reunió.

Article 15- 1. Els acords seran adoptats per majoria simple dels Consellers presents, entenent com a tal la que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra.
2. En cas d'empat es repetirà la votació, i si n'hi torna a haver, el President resoldrà amb el seu vot de qualitat.
3. El vot podrà ser afirmatiu, negatiu o abstenció.


CAPÍTOL V

FUNCIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 16- Correspon al Consell d'Administració la presentació dels serveis culturals i informatius per mitjà de la radiodifusió i amb aquest fi portarà a terme les següents funcions:

a) Elaborar uns objectius anuals de l'Emissora que seran aprovats per la Junta de Govern.
b) Validar la programació de l'emissora d'acord amb els objectius acordats.
c) Dirigir, organitzar i administrar l'emissora amb el vist-i-plau dels òrgans municipals.
d) Vetllar per la conservació i manteniment de les instal•lacions i els equips tècnics.
e) Dirigir, organitzar i proposar continguts, fer-ne un seguiment, i realitzar treballs de documentació.
f) Elaborar i proposar per a la seva aprovació per part de l'Ajuntament qualsevol projecte que pugui sorgir per a la millora del servei.
g) Proposar les tarifes del servei, que amb caràcter de tributs locals, hagin d'ésser incloses en la corresponent Ordenança fiscal.
h) Elaborar i proposar a l'Ajuntament per a la seva aprovació el Pressupost de l'Emissora.
i) Relacionar-se amb altres emissores de radiodifusió a fi i efecte de portar programes conjuntament.
j) En totes les matèries no regulades en els presents Estatuts seran d'aplicació les normes vigents reguladores de la matèria.

Article 17- Caldrà comunicar a l'Ajuntament a fi i efecte del seu vist-i-plau o si s'escau aprovació, tots els acords del Consell d'Administració i de la gerència.

Article 18- Seran facultats de l'Alcalde de l'Ajuntament:

a) Suspendre els acords dels òrgans de govern de l'emissora que anessin contra el bon funcionament d'aquesta o fossin constitutius d'infracció manifesta de les lleis.
b) Sol•licitar als òrgans de Govern i Administració tota mena d'informes i documents, així com ordenar les inspeccions i auditories oportunes.


CAPÍTOL VI

GERENT

Article 19- Al gerent li corresponen les següents funcions:

a) Representar administrativament a l'Emissora quan ho disposi el Consell o el President.
b) Proposar al Consell els col•laboradors en els programes de radiodifusió.
c) Dirigir la programació, serveis i dependències de l'emissora.
d) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques adequades, així com per la conservació i el manteniment de les instal•lacions i els equips tècnics.
e) Tota altra funció que el Consell o el President li delegui dins l'àmbit de les seves respectives competències.
f) Executar i fer complir els acords i disposicions del Consell d'Administració.


CAPÍTOL VII

COL•LABORADORS

Article 20- L'emissora podrà organitzar els serveis de col•laboració.

Article 21- Totes les persones que ho desitgin podran prendre part en les tasques de l'emissora, ja sigui a títol individual o en representació de qualsevol entitat vilatana, i sempre sota la responsabilitat personal de l'intervingut.

Article 22- Els quins vulguin col•laborar en les tasques de l'emissora hauran de subscriure un document pel que es faran responsables directes del programa, o de la intervenció.

Article 23- Els programes que s'hi realitzin hauran de garantir la pluralitat política, religiosa, social, cultural i lingüística, i en cap cas fer publicitat de les ideologies pròpies, ni de tipus comercial. Tampoc s'admetran les ofenses, personals o de qualsevol altre tipus.

Article 24- En cap cas es podrà remunerar la col•laboració en les tasques de l'emissora.


CAPÍTOL VIII

RÈGIM ECONÒMIC

Article 25- El pressupost de l'emissora serà el que estipula el Pressupost Municipal de l'Ajuntament.

Article 26- El Consell d'Administració podrà proposar a l'Ajuntament que sigui introduït al pressupost municipal una quantitat monetària en la qual s'expressi les necessitats que es preveuen pel corresponent exercici que ha de guiar el pressupost en elaboració. No obstant, l'Ajuntament té potestat per introduir-hi totes les modificacions que cregui adients.


CAPÍTOL IX

MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

Article 27- La modificació dels estatuts es realitzarà amb els mateixos tràmits i requisits exigits per a la seva aprovació i de conformitat amb la normativa vigent.

Article 28- El plenari podrà dissoldre en qualsevol moment aquest servei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En totes les matèries no regulades en els presents Estatuts seran d'aplicació les normes vigents reguladores de la matèria.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22/03/2018 16:56
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona