español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Consell Municipal d'Esports

Consell Municipal d'Esports
ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS
DENOMINACIÓ, FINALITATS,
DOMICILI I ÀMBIT


Article primer.- El Consell Municipal d'Esports és de caràcter consultiu i assessor,compatible amb altres existents que puguin ser creats en altres Àrees dins l'àmbit municipal.

El Consell Municipal d'Esports és l'òrgan a través del qual les diferents entitats i el teixit esportiu poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i demandes dins el marc institucional, per millorar la promoció de l'esport,a partir de les contribucions de tots els agents que en formen part i que estan implicats en aquest món, i en funció de les necessitats reals que té Sallent i la capacitat del seu potencial humà i material.

Article segon.- El Consell té per finalitat assessorar i elevar propostes als òrgans municipals competents en les següents matèries:
1.- La promoció esportiva de base, federat i el desenvolupament de la pràctica esportiva de tota la població.
2.- Facilitar a tots els practicants de l'esport, la utilització de les instal•lacions esportives municipals, preferentment pel seu caràcter formatiu i d'esbarjo.
3.- Impulsar els plans de millora, construcció, conservació, reparació i administració de les instal•lacions esportives de propietat municipal.
4.- La promoció de les instal•lacions esportives.
5.- La participació en l'elaboració del pressupost municipal en l'àrea d'Esports o, en el seu cas, en la proposta de modificació del pressupost ja existent.
A la vegada, serà funció del Consell vetllar per una més eficaç racionalització dels recursos econòmics (publicitat, subvencions, etc) que l'Ajuntament destina a l'activitat esportiva, tot proposant una distribució equitativa.
6.- Potenciar els recursos materials i humans esportius de la nostra població i possibilitar el seu desenvolupament i millora des del propi municipi.
7.- Promocionar l'esport sallentí a l'exterior.
8.- Promoure programes i activitats que englobin l'esport local, el treball col•lectiu de les diferents entitats esportives, facilitant la coordinació entre elles (Pafes, esport a l'escola, cros, caminades, minitenis, final comarcal T-T, final comarcal natació, nit esportista, portes obertes, ...)
9.- Avaluar lesa accions i programes desenvolupats pel consell

Article tercer.- El domicili del Consell s'estableix a la plaça de la vila, 1 de Sallent. Podrà ser modificat per Acord del Ple a proposta del Consell.

Article quart.- Les activitats del Consell es desenvoluparan principalment dins del terme municipal de Sallent.
ORGANITZACIÓ

Article cinquè.- Podran ser membres del Consell Municipal d'Esports:
1.-Els grups polítics municipals.
2.- Les entitats de tipus esportiu.
3.- Representants de les escoles (Torres Amat, Vedruna, Els Pins, IES LLobregat)
4.-L'Associació de Minusvàlids Físics i Psíquics de Sallent.
5.- Representant de l'OTP de Cabrianes
6.- Tècnics municipals
En qualsevol cas, totes les entitats esportives hauran d'estar degudament acreditades i registrades a l'Ajuntament de Sallent.

Article sisè.- El Consell Municipal d'Esports estarà composat amb veu i vot pels següents membres:
President: L'alcalde-president de la Corporació o el regidor en qui l'Alcalde delegui,
Vocals:
Regidor d'esports
Regidor d'educació
1 representant de cada Grup Polític Municipal designat pel Ple de la Corporació Municipal a proposta dels mateixos grups.
1 representant de cada entitat esportiva degudament registrada com a tal al registre d'entitats de l'ajuntament de Sallent
1 representant de cada escola
1 tècnic d'esports, amb veu i sense vot
1 tècnic d'educació amb veu i sense vot
1 representant de l'OTP de Cabrianes
1 responsable de supervisió d'instal•lacions esportives
Actuarà com a secretari un membre del consell designat pel propi consell

El representant titular dels Grups Polítics Municipals tindrà la condició de regidor. Simultàniament a la designació del representant titular es designarà un representant suplent, que podrà o no tenir la condició de regidor.

El consell municipal d'esports funcionarà amb una junta executiva formada per:
Regidor d'esports
Secretari
Tècnic d'esports
Responsable de supervisió d'instal•lacions esportives
2 representants d'esports de compteció
2 respresentants d'esports de lleureArticle setè.- El Consell Municipal d'Esports es reunirà de forma ordinària, almenys un cop per semestre, i realitzarà les reunions extraordinàries que consideri necessàries.
El Consell es considerarà reunit quan hi siguin presents una tercera part dels seus membres, amb dret a vot, i els acords seran presos per consens o, subsidiàriament, per majoria simple. La manca d'aprovació d'una proposta o d'un informe pel Consell Municipal d'Esports no impedirà la presentació de la iniciativa davant l'òrgan municipal competent per aprovar-la, però en aquest cas, la proposta de resolució corresponent haurà de justificar els motius pels quals el seu autor s'aparta del dictamen del Consell Municipal.
El Consell serà convocat pel president per iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres.

Article vuitè.- El Consell Municipal d'Esports es renovarà cada quatre anys als inicis de legislatura.
En cas de dimissió o cessament d'algun dels seus membres, el col•lectiu a qui representi haurà de proveir el nomenament del nou titular en el termini màxim d'un mes.
Els president i els regidors són membres del Consell en funció del càrrec. Els representants de les entitats o col•lectius ho són per títol d'elecció democràtica.

Article novè.- El Consell Municipal d'Esports, com a òrgan assessor i consultiu efectuarà les propostes que cregui oportunes a la Comissió Informativa de l'Ajuntament corresponent, la qual si ho considera convenient les elevarà al Ple o a la Junta de Govern de l'Ajuntament, segons s'escaigui.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- El Consell Municipal d'Esports haurà de redactar un Reglament Intern de funcionament, dins el marc del present Estatuts, abans de 6 mesos comptadors a partir del dia de la seva constitució.

Segona.- El Consell Municipal d'Esports podrà proposar a l'Ajuntament la modificació dels presents Estatuts acompanyant a la proposta una memòria justificativa de la modificació proposada.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Tercera.- El mandat dels membres del Consell Municipal d'Esports que es constitueixi durant el present mandat municipal expirarà a la finalització d'aquest.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22/03/2018 16:56
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona