español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Comissió especial de comptes

Comissió especial de comptes

La seva funció és supervisar els òrgans municipals i emetre'n un informe preceptiu. Està integrada per tots els regidors de la corporació, sent el president el senyor alcalde o regidor en qui delegui. El/La president/a haurà de convocar la Comissió Especial de Comptes abans de l'1 de juny de cada any. Es convocaran les sessions que es creguin convenients per proporcionar la informació necessària als seus i les seves membres. Les sessions de la Comissió especial de comptes no seran públiques. La Comissió Especial de Comptes es regula, principalment, a l'article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27/03/2018 11:29
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona