español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Ordenances fiscals 2016

Ordenances fiscals 2016

Documentació

Fitxer pdf  Ordenança Fiscal 0 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal 195Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 01 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 97Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 02 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 70Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 03 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 65Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 04 - IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 107Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 05 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 71Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 06 - TACA PER SERVEIS GENERALS 44Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 08 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA 38Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 10 - CONTRIBUCIONS ESPECIALS 63Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 11 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 30Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 12 - TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME 54Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 14 - TAXA DE CLAVEGUERAM 40Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 15 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDUS MUNICIPALS 85Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 16 - TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI 35Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 17 - TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 42Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 19 - TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT 32Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 20 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENT ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS 53Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 21 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS 38Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 22 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 53Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 23 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICITAT DE L'EMISSORA MUNICIPAL 39Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 24 - TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 54Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 25 - TAXA PER APROFIT.ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EM.EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMIN. D'INTERÈS GENERAL 48Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 26 - TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 40Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 27 - TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, RESERVES VIA PÚBLICA 56Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 28 - TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 46Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 29 - TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA 49Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 30 - TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA... 49Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 31 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT 67Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 32 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ENVELAT MUNICIPAL 37Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 33 - ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS 35Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 35 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA 39Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 07 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 42Kb - pdf
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22/03/2018 16:56
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona